+421 948057052
Apolospol@azet.sk

Ochrana osobních údajů

Ze dne 1.1.2018

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky RB.Slovakia, a.s. dle GDPR

 

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky RB.Slovakia, a.s. dle GDPR vydaných společností RB.Slovakia, a.s. IČ 51743175, se sídlem Skalité 1520, 023 14, Čadca („Zásady“ a „společnost RB.Slovakia, a.s.“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost RB.Slovakia, a.s. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží na značkových prodejnách i e-shopech RB.Slovakia, a.s. a při návštěvách internetových stránek provozovaných RB.Slovakia, a.s. a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost RB.Slovakia, a.s. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků RB.Slovakia, a.s. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb RB.Slovakia, a.s., zájemců o služby a zboží RB.Slovakia, a.s. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností RB.Slovakia, a.s., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti RB.Slovakia, a.s. .
Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti RB.Slovakia, a.s. jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost RB.Slovakia, a.s. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti RB.Slovakia, a.s. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
 • akademický titul

 • jméno a příjmení

 • název obchodní firmy

 • IČO, DIČ

 • adresa sídla nebo místa podnikání

 • fakturační adresa

 • identifikační údaje plátce vyúčtování

 • bankovní spojení

V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo

 • kontaktní e-mail

 • adresy na sociální sítě (v případě když se přihlásíte přes Facebook nebo Gmail)


3. Údaje o zakoupeném zboží a platební morálce

 • druh a specifikace zboží

 • objem a jejich cena

 • informace o platební morálce


4. Údaje z komunikace mezi RB.Slovakia, a.s. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží RB.Slovakia, a.s. mezi společností RB.Slovakia, a.s. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem a písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů RB.Slovakia, a.s., a také jejich zpracování umožní společnosti RB.Slovakia, a.s. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
 • údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb RB.Slovakia, a.s. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)

 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností RB.Slovakia, a.s. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností RB.Slovakia, a.s., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu RB.Slovakia, a.s. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů RB.Slovakia, a.s.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností RB.Slovakia, a.s. a ochranu oprávněných zájmů RB.Slovakia, a.s. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
 • zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy)

 • poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)

 • vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 • výměna údajů mezi provozovateli webových stránek a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k webové stránce, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)

 • provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti RB.Slovakia, a.s. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti RB.Slovakia, a.s.)

 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti RB.Slovakia, a.s. o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti RB.Slovakia, a.s.)

 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti RB.Slovakia, a.s. (oprávněný zájem společnosti RB.Slovakia, a.s.)

 • evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti RB.Slovakia, a.s.)

 • evidence zneužívání webové stránky a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti RB.Slovakia, a.s.)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků služeb RB.Slovakia, a.s., je společnost RB.Slovakia, a.s. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností RB.Slovakia, a.s. po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti RB.Slovakia, a.s..
V případě zakoupení zboží od společnosti RB.Slovakia, a.s. je společnost RB.Slovakia, a.s. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností RB.Slovakia, a.s. po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
V případě jednání mezi společností RB.Slovakia, a.s. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost RB.Slovakia, a.s. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností RB.Slovakia, a.s. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti RB.Slovakia, a.s. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností RB.Slovakia, a.s.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost RB.Slovakia, a.s. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby RB.Slovakia, a.s., přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.
Kamerové záznamy ze prodejen a z prostor společnosti RB.Slovakia, a.s. a okolí budov společnosti RB.Slovakia, a.s. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2.Zpracovávání údajů zákazníků služeb RB.Slovakia, a.s. se souhlasem pro obchodní účely účinným od 21. 3. 2019

U zákazníka služby RB.Slovakia, a.s. s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost RB.Slovakia, a.s. nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.
Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost RB.Slovakia, a.s. od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti RB.Slovakia, a.s. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně (včetně příloží k vyúčtování), prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost RB.Slovakia, a.s. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti RB.Slovakia, a.s. a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb RB.Slovakia, a.s. a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je RB.Slovakia, a.s. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností RB.Slovakia, a.s., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany RB.Slovakia, a.s. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník služby RB.Slovakia, a.s. v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, potvrzuje v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost RB.Slovakia, a.s. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů RB.Slovakia, a.s.. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností RB.Slovakia, a.s., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti RB.Slovakia, a.s., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností RB.Slovakia, a.s.

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností RB.Slovakia, a.s., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek RB.Slovakia, a.s. a pro účely internetové reklamy společnosti RB.Slovakia, a.s..

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci

Společnost RB.Slovakia, a.s. je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.

D. Kategorie příjemců osobních údajů

Společnost RB.Slovakia, a.s. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti RB.Slovakia, a.s., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti RB.Slovakia, a.s. a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný níže.

 1. Osobní informace sdílíme těmto příjemcům:


  1. naši profesionální poradci (právníci, účetní, finanční poradci atd.), kteří se nacházejí v České republice;


  2. regulátory a český vládní orgány v souvislosti s našimi postupy a povinnostmi dodržování předpisů;


  3. zpracovatel platebních služeb GOPAY s.r.o umožnit služby zúčtování plateb;


  4. Surveymonkey Ltd. k zachycení vašich názorů s cílem zkvalitňování našich služeb a produkty pro vás na našich stránkách,


  5. Mailchimp Ltd. Vás informuje o speciálních nabídkách a službách nebo produktech, které vás mohou zajímat; a


  6. partnerské logistické společnosti Geis CZ s.r.o a PPL CZ s.r.o, které zajišťují abyste obdrželi své objednávky.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Společnost RB.Slovakia, a.s. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost RB.Slovakia, a.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost RB.Slovakia, a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení společnosti RB.Slovakia, a.s. ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností RB.Slovakia, a.s. je vždy zřejmé, že společnost RB.Slovakia, a.s. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu společnosti RB.Slovakia, a.s., a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

G. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro RB.Slovakia, a.s. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže RB.Slovakia, a.s. svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti RB.Slovakia, a.s.:


  • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,


  • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,


  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. • V případě opakované žádosti bude společnost RB.Slovakia, a.s. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
  Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti RB.Slovakia, a.s..
  Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na prodejně RB.Slovakia, a.s., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

  2. Právo na opravu nepřesných údajů

  Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost RB.Slovakia, a.s. zpracovávat. Zákazník společnosti RB.Slovakia, a.s., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na prodejně RB.Slovakia, a.s., za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

  3. Právo na výmaz

  Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost RB.Slovakia, a.s. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost RB.Slovakia, a.s. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti RB.Slovakia, a.s..

  4. Právo na omezení zpracování

  Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti RB.Slovakia, a.s..

  5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

  Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti RB.Slovakia, a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

  6.Právo na přenositelnost osobních údajů

  Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost RB.Slovakia, a.s. o předání těchto údajů jinému správci.
  Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejnách společnosti RB.Slovakia, a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

  7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti RB.Slovakia, a.s.
  V případě, že společnost RB.Slovakia, a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost RB.Slovakia, a.s. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti RB.Slovakia, a.s.

  8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky na zákaznické lince, na prodejně RB.Slovakia, a.s. anebo ve vaší internetové samoobsluze.
  Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat na značkové prodejně RB.Slovakia, a.s. nebo na zákaznické lince.
  Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

  9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost RB.Slovakia, a.s. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

  10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  H. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: RB.Slovakia, a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Skalité 1520, 023 14, Čadca nebo e-mail apolospol@azet.sk