+421 948057052
Apolospol@azet.sk

Obchodní Podmínky

Ze dne 1.1.2018

RB.Slovakia, a.s.
IČO: 51743175 
se sídlem Skalité 1520, 023 14, Čadca
zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Žilina, odd. Sa, vl.č.10948/L pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese rbslovakia.eu.
 1. Úvodní ustanovení


  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RB.Slovakia, a.s., IČO 51743175 se sídlem Skalité 1520, 023 14, Čadca, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Žilina, odd. Sa, vl.č.10948/L (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího o dodání zboží a potřeby pro domácnost (dále jen „zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese rbslovakia.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na internetové adrese rbslovakia.eu/pages/obchodni-podminky.


  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Předmět těchto obchodních podmínek je bližší specifikace podmínek prodeje zboží prostřednictvím webové stránky prodávajícího a závazek kupujícího zaplatit cenu objednaného zboží.


  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


  6. Kopii platných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu kupujícím.


 2. Uživatelský účet


  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě, že došlo ke změně údajů kupujícího a kupující tuto změnu nesdělí, nenese prodávající žádnou odpovědnost za následky chybného doručování pošty včetně fakturace a z toho vyplývajících úroků z prodlení nebo změn smluvních podmínek. V tomto případě se považuje doručení za účinné uplynutím 10 dne uložení zásilky na poště.


  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 3. Uzavření kupní smlouvy


  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a


  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Place Order“ anebo „Đặt hàng“ anebo „Zadat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


  6. Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


  8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnácti dnů.


  9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


  10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.


  11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.


  12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


 4. Cena zboží a Platební podmínky

 5. Akceptujeme objednávky jakékoliv hodnoty. Pro objednávky s hodnotou pod 10 000 Kč vč. DPH jsou možnosti doručení limitovány.

 6. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Praha 4, Libušská 319, PSČ 14200;


  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:


č. 2101345058/2010 vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);
IBAN: CZ6920100000002101345058
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží a to nejdéle do 48 hodin po objednaní zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle splatnosti faktury vydaný.

 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby jako “Variabilní Symbol” v objednávce. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4. V případě prodlení zaviněného stranou odběratele má dodavatel nárok na penále ve výši 0,5 procent z celkové dlužné částky z neuhrazené faktury za každý započatý den prodlení. 
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. písm. g.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající JE plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb, vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující s tímto postupem souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě může kupující požádat prodávajícího o její zaslání na adresu, kterou určí kupující. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 8. Zaplacením objednaného zboží souhlasí uživatel/zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

    5.  Přeprava a dodání zboží
 1. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím přepravců RB.Slovakia, a.s. spolu s dodacím listem a je expedováno do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení odeslání úhrady objednávky.

 2. Celková hodnota objednávky musí být minimálně 10 000 kč vč. DPH pro využití dopravy RB.Slovakia, a.s. Pro objednávky nižší hodnoty bude nutné zvolit jiný způsob doručení.

 3. Za těchto tří podmínek účtujeme přepravní poplatek 5kč/km vč. DPH pro jednu cestu:
  1. Vzdálenost od RB Slovakia do 150 km a hodnota objednávky přesahuje 50 000 kč s DPH
  2. Vzdálenost od RB Slovakia mezi 151 km - 250 km a objednávkou přes 70 000 kč s DPH
  3. Vzdálenost od RB Slovakia mezi 251 km - 400 km a objednávkou přes 80 000 kč s DPH.

 4. Ve všech ostatních případech bude kupujícímu účtováno 10kč/km vč. DPH.

 5. Za objednávky v celkové výši 100 000kč nebo více vč. DPH,  účtujeme poštovné 0kč po celé Slovenské Republice.

 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 8. Při osobním odběru je termín pro vyzvednutí zboží 10 pracovních dní od obdržení e-mailu s potvrzením, že kupujícímu byla zásilka připravena. Po uplynutí této doby je objednávka stornována.

 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 11. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 12. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 13. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 14. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   6.  Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


 3. Ustanovení uvedená v čl. 6. písm. b. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Kupující je oprávněn reklamovat vady na zboží a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně vyplněním formuláře "Návrat a Vrácení peněz", který je nalezen na našich webových stránkách nebo písemně e-mailem na e-mailovou adresu lulas@nulisec.com, prodávající má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy poskytnutím nového zboží nebo vrácením kupní ceny za zboží. V reklamaci je kupující povinen popsat vady na zboží, jak se projevují, co požaduje a stanovit prodávajícímu přiměřenou lhůtu k odstranění vad na zboží.

 5. Fotky zboží uvedeny na webové stránce rbslovakia.eu jsou ilustrační. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 7.  Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 4. V případě zániku kupujícího nebo v případě pravomocného prohlášení likvidace nebo insolvence je kupující oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí s účinností ke konci měsíce, ve kterém je tato výpověď doručena prodávajícímu.

 5. V případě ukončení smlouvy zanikají práva k předmětu smlouvy a to ke dni účinnosti výpovědi nebo ukončením smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě uzavřít přístup kupujícího k předmětu plnění. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této smlouvy, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví.

 6. Každá ze stran je oprávněna od smlouvy odstoupit a to však pouze z důvodů hrubého porušení závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

 8.  Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9. písm. e.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:


  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  10.  Doručování
 1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena písemnou nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu prodávajícího, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 11.  Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně.

 2. Smluvní ujednání o koupi (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží nabývá platnosti a účinnosti dnem uhrazení faktury kupujícím po předchozím zaslání objednávky prostřednictvím webové stránky.

 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 4. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky měnit nebo doplňovat, vždy je však povinen kupujícího, který má platně uzavřenou smlouvu, o této změně vyrozumět při současném stanovení lhůty, ve které může navrženou změnu odmítnout, případně může od uzavřené smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu. V případě, že kupující tuto lhůtu nevyužije, platí obchodní podmínky pro kupujícího ve změněné nebo doplněné verzi tak, jak jsou publikovány na webu prodávajícího.

 5. V případě, že kupující sdělí nebo zašle prodávajícímu úpravu smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, prodávající bude považovat takový návrh změn, dodatků či odchylek pouze za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy nebo obchodních podmínek. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy není prodávající projednáváním změn, dodatků nebo odchylek vázán a nenese ani žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení takového jednání, a to bez ohledu na jeho důvod.

 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 8. Vyhrazujeme si právo odmítnout uzavřít obchodní transakci s kupujicím
 9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Skalité 1520, 023 14, Čadca, adresa elektronické pošty apolospol@azet.sk telefon +421 948057052.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.3.2019.
V Čadca dne 21.3.2019